דף הבית » מליאת המועצה

מליאת המועצה


המועצה – חבריה וסמכויותיה

עלפי צו המועצות המקומיות (א) תשי"א 1950 סעיף 2 לפקודת המועצות 1941 וסעיפים 14 (א) ו 2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט תש"ח 1948 לרבות המועצה המקומית הממונה מזרעה, משנתמנו חברי המועצה לישיבה הראשונה כדי לבחור את אחד מחבריה לעמוד בראשה ויצאה היא לדרכה – תשמש המועצה כיחידה אחת המעסיקה את כל עובדי הראשות ויהיו כולם כפופים להחלטותיה ובכללם – תושבי הכפר בכל הקשור לקבלת הלחותיה בדבר, חוקי עזר ושרותים מונציפאליים כגון : מיסים, אגרות, תברואה, תרבות וספורט, הנדסה, רישוי עסקים וכו' …

  • אחת לחודש תתכנס מליאת המועצה לישיבה מן המניין לדיון והחלטה בכלל הנושאים העומדים על סדר יומה.
  • ראש המועצה וכלל עובדי המועצה – המשמשים כרשות המועצת, יוציאו את החלטות המועצה מן הכוח אל הפועל באמצעות פירסומם ברבים, הנחיות והוראות בהתאם להנחיות המרכז לשלטון מקומי, ושר הפנים, דרך הנוהלים הקבועים לרבות נהלים פנמיים מקומיים.
  • המועצה על חבריה פועלת במסגרת הוועדות השונות שהיא בוחרת- כספים, מכרזים, תמיכות, חינוך, רכש וביקורת.
  • המועצה מאצילה סמכויות בתפקידים של ראש המועצה לבעל תפקיד אחר, הסגן, חבר המועצה ועובד.
  • קבלתם לעבודה או פטוריהם של עובדים סטטוטריים.
  • ניהול מקרקעי הרשות.
  • הקמת תאגידים עירוניים.
  • ועדת הביקורת שמתפקידה לעקוב אחר יישום החלטות המועצה, תגיש מעת לעת את הסתייגויותיה ומסקנותיה לראש המועצה ולשאר חבריה – ודו"ח שנתי מסכם – דו"ח המבקר.

חברי המועצה 2018 ( החל מיום 28.10.18)

שם תפקיד טלפון אות כינוי כינוי רשימה
עווד פואד ראש רשות 0522661656 נ מזרעה תחילה
עבדאלראזק נזיה חבר 0505241618 ם השלום
זיני סאלח חבר 0528288353 ם השלום
עווד גאזי חבר 0544616881 ד אלוופאק
דאוד עלי חבר 0544820590 י אלאתחאד
בדוי מוחמד חבר 0509520199 י אלאתחאד
נסרה מטלק חבר 0544740302 ו החזית הדמוקרטית
חסירמי יאסין חבר 0528280887 ו החזית הדמוקרטית
עווד מוניר חבר 0506267373 ף אלמוסתקבל
גדבאן סמיח חבר 0507887819 צ הקדמה

חברי המועצה 2013 ( החל מיום 23.10.13)

שם תפקיד טלפון אות כינוי כינוי רשימה
עבדאלרזק נזיה חבר 0505241618 ע השלום
עמאר עמאר חבר ע השלום
גדבאן גאזי חבר 0507855608 ץ הקדמה
חסרמי יאסין חבר 0528280887 ט אלראבטה
אגא אחמד חבר 0544786406 ץ החזית הדמוקרטית מזרעה
כליב טארק חבר 0522852745 ו החזית הדמוקרטית מזרעה
עווד חסן חבר פ אלמסתקבל
חג'אזי חאלד חבר 0522799092 פ אלאתחאד
עלי דאוד חבר 0544820590 ם אלוופאק

מועדי ישיבות המועצה

מועד קבוע לישיבות המועצה מתקיים בימי שלישי