דף הבית » מבקר המועצה

מבקר המועצה


מנהל
עו"ד חוסיין עווד
טלפון
04-9820104
נייד
052
ימים ושעות עבודה
א-ה     16:00 – 8:00

המבקר – הינו מינוי חובה בכל רשות מקומית.

המועצה ממנה את המבקר ומוסמכת לפטרו בהסכמת רוב של 2/3 מחבריה.

 המבקר – הוא אחד מחמשת הבכירים שהמועצה רשאית להעסיק בחוזה אישי.

המבקר – לאחר מינויו ע"י המועצה, מקבל מעמד עצמאי ובלעדי בקביעת תחומי פעילותו, בקביעת סדר היום ובהכנת תוכנית עבודתו השנתית.

ראש המועצה – רשאי להמליץ בפני המבקר בדיקת עניין, מחלקה, פעולה, או אחר – אינו ראשי להתערב בשיקול דעתו וקביעת העדיפות.

המבקר – שהוא בעל הסמכות הבלעדית לדרוש ולקבל כל מסמך מהמועצה ומגופים אחרים הסמוכים לשולחנה של המועצה לרבות: חברות כלכליות, מוסדות וועדותיהן השונות.

המבקר – ראשי להשתתף בכל ישיבה מישיבות המועצה וועדותיה.

המבקר – תוך שמירה קפדנית על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון – רשאי לבדוק את כל פעולות המועצה אם נעשו על פי דין ע"י מי שהוסמך לבצען.

המבקר – ראשי להיכנס בכל עת לכל מחלקה ולבקש מכל עובד: מסמך, מידע או הסבר על כל פעולה, החלטה ומעשה.

חובה על כולם לתת למבקר את מבוקשו.

המבקר – יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך, וימסור העתקו לועדת הביקורת של המועצה.

המבקר – על פי דרישת ראש המועצה ו/או ועדת הביקורת יגיש דו"ח ביניים – מעבר לדו"ח השנתי.

שלושה חודשים לאחר מסירת דו"ח הביקורת לראש המועצה חייב ראש המועצה להגיש את הערותיו לוועדת הביקורת ולחברי המועצה.

וחודשיים לאחר מכן חייבת המועצה לקיים דיון לעיניין זה.

כדי להחליט בדבר אישורים של המסקנות והערותיהן.